บทความเกี่ยวกับบัญชี

บัญชีเดี่ยว-บัญชีคู่

      สำหรับคนที่ไม่รู้บัญชี การมานั่งจดบันทึกข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก คนส่วนใหญ่บันทึกข้อมูลโดยการจดๆ ไว้ ในสมุดพกเพื่อให้ตัวเองเข้าใจว่า ได้ทำอะไร กับใคร ด้วยจำนวนเท่าไร พอสองสามวันที ก็จะนั่งดูที


งบดุล

      งบดุลคือ งบที่แสดงฐานะหรือความมั่งคั่งของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดย ด้านซ้ายมือ และด้านขวามือของงบดุล ต้องมียอดรวมเท่ากันเสมอ ด้านซ้ายมือคือสินทรัพย์ที่ กิจการมีอยู่


เหตุผลที่ต้องทำบัญชี

      ตามที่ท่านได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งใหม่กับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ทางบริษัทฯ ขอเรียนว่า เมื่อท่านได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย

      การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชี ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงาน